LANA systém kvality

Zaměřen na spokojenost zákazníka a neustálé zlepšování
Zobrazit výrobky

Systémy jakosti

  • Týmy vysoce kvalifikovaných pracovníků.

   Organizace je zaměřena na uspokojování potřeb zákazníka a nepřetržité zdokonalování..

  • Výrobní systémy, jejichž součástí jsou řešení založená na vyspělých technologiích..

   Systém řízení jakosti UNE-EN ISO 9001 s certifikátem vydaným AENOR.

  • Automatizované systémy řízení výroby.

   Uznávané řízení problematiky ochrany životního prostředí s ohledem na životní prostředí s certifikátem UNE-EN ISO 14001 vydaným AENOR.

Politika jakosti

La Vynikající výsledky v oblasti řízení jakosti, odpovědnosti vůči životnímu prostředí, závazků ohledně zpracovatelského řetězce a jakosti pracovního prostředí jsou prioritní a strategické cíle společnosti LANA. Měly by sloužit k položení základů pro konkurenceschopný, trvalý a udržitelný rozvoj. Aby trvalé zdokonalování systémů řízení jakosti, ochrany životního prostředí, zpracovatelského řetězce a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci bylo účinné, je třeba je začlenit do všech oblastí organizace: včetně personálu a materiálních zdrojů/potřebných finančních prostředků, plánování, stanovování cílů a jejich revizí. Společnost LANA se na základě znalosti očekávání a požadavků svých zainteresovaných osob zavazuje, že bude dosahovat uspokojení potřeb:

   • Zákazníků: Prostřednictvím obchodní politiky založené na dodržování požadavků na kvalitu / služby obsažené ve smlouvě a neustálé zlepšování svých výrobků, které vyrábí nebo uvádí na trh.

   • Zaměstnanců: Prevencí rizik, zlepšováním podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ke zlepšováním spokojenosti lidí.

   • Společnosti: Zabráněním znečištění a co největší možnou minimalizací možných dopadů na životní prostředí s využitím prvotřídních materiálů získávaných z lesů s udržitelným hospodařením.

K tomu je nezbytná účast a přispění všech zaměstnanců společnosti LANA. Od vedoucí role managementu se odvíjí týmová práce a zapojení všech pracovníků prostřednictvím vzdělávání a komunikace. Společnost LANA se zavazuje, že bude plnit požadavky zákazníků, jakož i požadavky zákonů a předpisů, pokud jde o jakost, životní prostředí, zpracovatelský řetězec i předcházení rizik z hlediska bezpečnosti práce. Společnost LANA zveřejňuje svoji politiku a přeje si spolupracovat se zákazníky, dodavateli, institucemi a společností při rozvoji těchto závazků.

 • Logo AENOR registrovaná společnost
 • Logo AENOR 
řízení životního prostředí
 • Logo PEFC
 • Logo IQNet

Žádost o certifikace